Životní prostředí

Životní prostředí vnímáme komplexně jako prostředí, ve kterém žijeme. Naše vize nejsou jen o přírodě, která nás všude obklopuje a její ochraně. Ovšem cítíme k přírodě velký respekt, k jejím schopnostem s velmi inspirativním přínosem i pro život ve městě. Pokud chráníme životní prostředí, chráníme tak i sebe, svůj životní prostor i místo ve svém okolí.

 

1. Ovzduší (Aby se nám dýchalo lépe)

Kotlíkové dotace vnímáme pozitivně a podporujeme pokračování za určitých podmínek, prosazujeme však změnu v přístupu k poskytování kotlíkových dotací – více komunikace ze strany města a podpora při získávání dotace.

Budeme požadovat kompenzační opatření při výstavbě a rekonstrukcích (zelené plochy, vertikální zahrady, zelené odhlučňovací stěny a střechy). Pokud některá opatření nelze nařídit, budeme prosazovat dohody s investorem při stavbě nového projektu. A město aktivně bude tato opatření využívat na svých objektech.

V rámci průmyslu požadujeme omezení vzniku nových zdrojů zdrojů znečištění a podpoříme projekty pro měření fugitivních emisí a identifikaci jejich zdrojů (dosud neměřitelné emise v průmyslových provozech).

V městském prostředí pak chceme nadále udržovat trvale zelené pásy kolem silnic a podporovat výstavbu izolační zeleně.

Podporujeme také přechod v zařazení městských a příměstských lesů z hospodářských na lesy zvláštního určení.

Jistá řešení vidíme také v motivaci k využívání hromadné dopravy (rezidenční karta) a cyklodopravy (propojení cyklostezky s Ostravou).


2. Mikroklima a hospodaření s vodou (Lepší prostředí pro život v městě)

Revitalizace a rozvoj městské zeleně.

Doplnění kompenzačních opatření při výstavbě a rekonstrukcích o retenční nádrže na jímání a využití srážkových vod pro zalévání a využití v rámci zelených ploch. Aplikace vertikálních zahrad v intravilánu, zelených fasád, zelené střechy pro zvýšení retenční schopnosti v městské zástavbě (protipovodňová opatření) a zlepšování mikroklimatických podmínek.

Chodníky bez jedů pro naše děti (zákaz používání herbicidů na bázi glyfosátu v katastru města Havířov).

Využívání šedé vody v objektech obcí, podpora její využívání v rámci staveb a rekonstrukcí (snižování spotřeby).

Aktualizace pasportizace městské zeleně.

Vytvoření teplotních map městských částí k identifikaci a následnému možnému odstranění městských teplotních hotspotů.

 

3. Odpady (Nejlepší je odpad, který nevznikne)

Snižování produkce směsného komunálního odpadu (SKO).

Podpora využití systému PAYT (co vytřídíš to neplatíš).

Využití a podpora separace bioodpadů (bioodpad tvoří okolo 40% obsahu SKO).

Rozšíření sběru oddělených komodit o použité oleje z domácnosti a drobný kovoodpad.

 

4. Havířov smart city – (Chytré město Havířov)

Veřejné osvětlení – popereme se se světelným smogem.

Chceme znát možnosti uplatnění inteligentního řízení dopravy ve městě Havířov.

Chceme zvýšit podíl energetických úspor v rámci řešených projektů ve městě.

Lepší a dostupné, otevřené informace o stavu ovzduší a dalších složek ŽP. Přímo na portálu města zvýšení informovanosti obyvatel a návštěvníků pomocí veřejného inetrnetového portálu města a připojení zdarma (využití dotačního programu WiFi4EU).

 

5. Lučina (Náš přírodní poklad)

Lučina není odpadkovým košem! – chceme zajistit vhodný mobiliář pro návštěvníky přírodní památky.

Rozšíření přírodní památky o přilehlé cenné lokality.

Chceme dát vzniknout ucelenému plánu péče o přírodní památku.

Informovaní návštěvníci neškodí – osvětový a propagační program pro školy a veřejnost.

Původní Lučina – chceme provést monitoring výskytu invazních druhů rostlin (křídlatka apod.)

Vznik stálé stráže ochrany přírody, pro dohled nad lokalitou přírodní památky Meandry řeky Lučiny.