Zastupitelstvo města Havířova

Aktuální složení Zastupitelstva města Havířova ve volebním období 2014 – 2018

Pravomoce zastupitelstva města

Citujeme z webových stránek města Havířova, které vychází ze Zákona o obcích (Zákon č. 128/2000 Sb.)

 

1. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.

2. Zastupitelstvu města je vyhrazeno

a) schvalovat program rozvoje města,

b) schvalovat rozpočet města, závěrečný účet města a účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni,

c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,

d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny,

e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,

f) delegovat zástupce města, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, mimo ty, kde je město jediným společníkem

g) navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,

h) vydávat obecně závazné vyhlášky města,

i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,

k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,

l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

m) volit z řad členů zastupitelstva města primátora, náměstky primátora a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,

o) zřizovat a zrušovat městskou policii,

p) rozhodovat o spolupráci města s jinými městy a o formě této spolupráce,

r) rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,

s) udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,

t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města,

u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů,

v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis,

y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

3. Zastupitelstvo města si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti města mimo pravomoci vyhrazené radě města podle § 102 odst. 2 zákona o obcích,

4. Zastupitelstvo města rozhoduje o zrušení usnesení rady města, jsou-li mu předložena k rozhodnutí primátorem města dle zákona o obcích.

5. Zastupitelstvu města je vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města,

b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,

c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,

d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je město společníkem,

e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,

f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,

g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,

h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,

k) zastavení nemovitých věcí,

l) vydání komunálních dluhopisů,

m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví města,

n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví města nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby městem v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo města zcela nebo zčásti svěřit radě města nebo primátorovi.

Zdroj:
https://www.havirov-city.cz/zastupitelstvo-mesta/zastupitelstvo-mesta.html

Číst víc