Veřejné služby

Sociální politiku vnímáme v jejím širším pojetí, s nímž souvisí zejména dostupnost veřejných služeb pro všechny obyvatele města. I zde ctíme hlavní zásady transparentního hospodaření a aktivního zapojování občanů do rozhodování o rozsahu a financování těchto služeb.

 

Podpora rodin s dětmi

Chceme dosáhnout pestré nabídky volnočasových aktivit nejen v oblasti kultury a sportu, zavedeme příspěvky pro havířovské děti na úhradu klubových příspěvků, kurzovného, školného apod.

Prosadíme dostupnost bydlení pro rodiny s dětmi a zasadíme se o čisté a zdravé prostředí.

Zajistíme dostatek míst v předškolním vzdělávání a podporujeme svobodu volby ve vzdělávání. Vítáme pestrou nabídku škol a školních vzdělávacích programů.

Nabídneme pomoc mladým rodinám při získávání financí z dotačních titulů spojených s bydlením (např. program Panel 2013+ na úvěry pro pořízení vlastního bydlení, program 600 na úvěry pro zkvalitnění bydlení). Tato pomoc bude realizována asistenční službou dotačního referenta, který žadatele provede úskalími celého procesu při získávání dotace (spojené nejen s bydlením, ale např. i kotlíkovými dotacemi apod.).

 

Senioři

Kromě dostupnosti míst zájemcům v domovech pro seniory chceme mít také rozvinutou síť terénních pracovníků pro poskytování základní sociální a zdravotní péče v domácnostech seniorů.

Zapojení do rozhodování o veřejných záležitostech, což vyžaduje také zabezpečit přísun informací v požadovaném formátu (tiskoviny, internet, lokální TV).

Vzdělávání v každém věku. Podporujeme rozšíření aktivit jako je Akademie třetího věku, nabízet i nepravidelné přednášky, workshopy apod. (např. získávání základních znalostí práce na počítači, internetu).

Chceme realizovat projekt mezigenračního vzdělávání, čímž můžeme pomoci odstraňovat mezigenerační propast, která se doposud prohlubuje. Zřízení speciálního programu, který kombinuje domov důchodců s návštěvami mateřské školky a naopak a vytváří tak možnost pro rozvíjení mnoha společných aktivit, jako jako je výtvarný a hudební kroužek, čtení pohádek nebo společné  obědy. Realizace formou vzájemných patronátů.

Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb na úhradu fakultativních služeb prostřednictvím participativního rozpočtování (viz také část transparentní hospodaření příspěvkových organizací a poskytování dotací).

Dostupnost veřejných služeb a pestrá nabídka aktivit pro seniory.

 

Bydlení

Politika dostupného bydlení a zkvalitnění komfortu bydlení. Střecha nad hlavou je jednou ze základních lidských potřeb, kterou si zabezpečuje každý jedinec sám, ale vyžaduje rovněž nějakou formu veřejné podpory. Ať už jde o byty nájemní, družstevní či soukromé, tvoří dohromady domy a ty pak celé město se všemi svými občany, kteří musí mít možnost na některý takový byt dosáhnout. Město k tomu musí vytvářet podmínky a využívat nové možnosti. Na prvním místě je údržba a obsazenost stávajícího bytového fondu. Jakákoliv nová výstavba by měla splňovat daná společenská a environmentální kritéria (zohlednit názory místních občanů, mikroklimatické podmínky, společenský přínos).

Město by si mělo udržet stávající bytový fond ve svém vlastnictví. Správce těchto bytů společnost MRA musí splňovat podmínky transparentní organizace jako firma zřizovaná městem.

Dostupné nájemní byty pro mladé havířovské rodiny z portfolia městských bytů, případně od jiných poskytovatelů nájemního bydlení, kteří budou na projektu spolupracovat.

Zástupci města musí jednat se společností Residomo a hájit tak pro občany Havířova cenově přijatelné bydlení s kvalitními službami.

Sociální bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci – podpora tzv. prostupného bydlení (azylové domy, tréninkové byty, sociální byty, dostupné nájemní byty).

Rádi bychom upravili veřejná prostranství na našich městských sídlištích, kde si mnohá tato prostranství zaslouží úpravu a modernizaci (s využitím nového dotačního programu Regenerace sídlišť).
Informace o programu:
Dotaci je možné poskytnout až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše může činit 6 milionů Kč na projekt. Spolu se žádostí o dotaci si žadatel může vzít výhodný úvěr na dofinancování projektu. Celkově tak lze financovat až 90% nákladů na projekt.

 

Odborní i praktičtí lékaři na dosah

Budeme nadále podporovat fungování nemocnice s poliklinikou, aby zdravotní péče byla zachována alespoň ve stávající podobě a nadále pak zlepšována, jak je žádoucí pro město naší velikosti.

Chceme zajistit zvýšení dostupnosti stomatologické a jiné odborné péče (pomoc lékařům zajištěním zvýhodněného bydlení, smlouvou o snížení nájmu ve vhodných prostorách a další nepřímou podporou).

 

Bezpečnost doma i na ulici

Důraz klademe na prevenci v oblasti závislostí a kriminality.

Posílení přítomnosti strážníků Městské policie v problémových lokalitách.

Podpora a rozšíření hlídek prevence kriminality v ulicích a jejich úzká spolupráce s MP a PČR

Zvýšení dohledu nad lokalitou přírodní památky Meandry řeky Lučiny, spoluprací městské policie se stráží ochrany přírody. Rádi bychom iniciovali vznik stálé stráže ochrany přírody v Havířově.

 

Podpora drogové prevence

Obecně je podstatou prevence snižování výskytu rizikových faktorů vedoucích k nežádoucím jevům. Jako příklad účinné prevence v rámci drogové politiky můžeme uvést vzdělávání mládeže a šíření objektivních informací o užívání všech drog (včetně informací o dnes legálním alkoholu nebo nikotinu). Rádi bychom v Havířově podpořily program vzdělávání a osvěty mládeže týkající se problematiky závislosti a drog přímo na školách.

 

Rozšíření programu terénních pracovníků (princip Harm reduction)

Piráti prosazují účinnou politiku státu v oblasti psychotropních látek. Jedním z principů takové politiky jsou i programy na principu Harm reduction, což je minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek. Proto bychom v našem městě rádi podpořili rozšíření terénního programu.

Cíle rozšíření programu na principu Harm reduction
Cíle rozšíření této služby vycházejí ze zlepšení přístupů ke snižování rizik, ochrany veřejného zdraví, nízkoprahového přístupu a rozšíření zajištění potřeb cílové populace, vnitřním cílem služby je pomoc lidem ohroženým drogovou závislostí a jejich blízkým. Rozšíření tohoto způsobu práce se výrazně podílí na minimalizaci škod způsobených užíváním nealkoholových drog a zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu klientů. Další výhodou rozšíření služby je snížení možnosti ohrožení široké populace infekčními nemocemi jako jsou hepatitidy a HIV/AIDS.

Jednotlivé cíle

Chceme zajistit lepší dostupnost terénní služby na otevřené i uzavřené drogové scéně v Havířově.

Podpoříme tak minimalizaci rizik spojených s užíváním drog, zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu klientů, předcházení sociálnímu vyloučení klientů.

Zajistíme zvýšení informovanosti uživatelů drog o rizicích spojených s jejich užíváním a naučení je zásadám jejich bezpečnější aplikace a bezpečnějšího sexu.

Zlepšíme navázání klientů do sítě sociálních, zdravotních a dalších služeb a zajištění návaznosti na kontaktní centrum, kde je možnost lépe pracovat s motivací klientů na změně chování.

Snížení rizika šíření infekčních nemocí pro obyvatele, kteří nejsou uživateli drog, předcházení kriminalitě a úspora veřejných prostředků.

Udržování míst na otevřené drogové scéně v čistotě sběrem použitých injekčních setů a jejich bezpečnou likvidací.

Číst více.