Rady a tipy pro členy OVK


MOŽNÁ RIZIKA MANIPULACE:

• Největším rizikem je možnost zneplatnění volebního archu, protože na platném archu smí být nejvýše 1 křížek pro volební stranu a nejvýše tolik křížků pro jednotlivé kandidáty, kolik je volených členů zastupitelstva. Proto je třeba platnost archů kontrolovat ihned při jejich vyjímání z obálek, přičemž během této fáze nesmí mít nikdo z členů komise v dosahu psací potřeby. Každý z členů komise by měl vidět na ostatní členy a pokud někdo nahlásí volební arch jako neplatný, může ho kterýkoli další člen osobně překontrolovat.

• Další riziko nastává při sčítání hlasů pro jednotlivé kandidáty, protože tehdy už členové komise používají psací potřeby. Je tedy nutné bedlivě hlídat, aby někdo nepřidával tajně křížky některým kandidátům. Proto je třeba trvat na tom, aby zpracovávání jednotlivých archů prováděli členové komise minimálně ve trojicích (a to takových, u nichž lze vyloučit spolupráci) a mohli se tak vzájemně hlídat.

 


MOŽNÉ CHYBY PŘI SČÍTÁNÍ HLASŮ:

K chybnému sčítání může dojít v situaci, kdy je zakížkována jedna volební strana a pak několik jednotlivých kandidátů. V takovém případě se nejdřív započtou hlasy pro zakřížkované kandidáty ostatních stran, a pak po jednom hlasu pro 1. až N. kandidáta zakřížkované strany, kde N je zbývající počet volených členů zastupitelstva. Ke křížkům pro členy zakřížkované strany se nepřihlíží.

(Příklad: Volí se 15 členů zastupitelstva, volič zakřížkuje stranu S, dále 8 kandidátů jiných stran a též kandidáty strany S na 11. a 14. místě. Započtou se tedy hlasy pro oněch 8 kandidátů jiných stran a poté hlasy pro 1. až 7. kandidáta strany S.)