Rada města Havířova

Aktuální složení Rady města Havířova v období 2016 – 2018

 

Rada města

Kompetence Rady města vycházející ze Zákona o obcích.

1. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

2. Radě města je vyhrazeno

a) zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města,

b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města,

c) rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti,

d) vydávat nařízení města,

e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města,

f) stanovit rozdělení pravomocí v magistrátu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení magistrátu,

g) na návrh tajemníka magistrátu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem,

h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady města (dále jen „komise“), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

i) kontrolovat plnění úkolů magistrátem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,

j) stanovit celkový počet zaměstnanců města v magistrátu a v organizačních složkách města,

k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti města; tuto působnost může rada města svěřit magistrátu nebo primátorovi zcela nebo zčásti,

l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá magistrátem v samostatné působnosti a komisemi,

m) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

n) schvalovat organizační řád magistrátu,

o) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,

p) schvalovat účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

3. Rada města zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo; rada města může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit primátorovi nebo magistrátu; rada města může svěřit městské policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností městské policie.

Číst dále