Otevřená radnice

Jde o základní programovou oblast Pirátské strany, která se tak objevuje v programech pro komunální volby napříč celou Českou republikou. Představujeme vám body z obecného programu Pirátů, které budeme aplikovat v prostředí našeho města. Zahrnují základní požadavek na transparentní nakládání s veřejným iprostředky a participaci občanů.

 

1. Kvalitní informace

Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání.

V první řadě zjistíme, zda jsou zveřejňovány všechny informace podle zákona. Tam, kde zjistíme nedostatky, zjednáme nápravu. Zajistíme, aby každý jednoduše našel, jak a kde se ptát i na co se ptali občané před ním. Umožníme snadný přístup k archivům úředních desek. Maximální množství informací (např. o dopravě, kriminalitě, životním prostředí) zveřejníme ve formě otevřených dat, aby byly dále využitelné např. pro tvorbu užitečných aplikací, vědecké výzkumy, studentské práce atd.

 

2. Transparentní rozhodování

Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme veškeré podklady.

O termínech zasedání zastupitelstva, výborů, komisí i jejich programu budeme informovat nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Na zasedání těchto orgánů umožníme přístup každému občanovi. Budeme zveřejňovat audiovizuální záznamy i detailní zápisy. Vlastní záznamy umožníme i občanům. Zápisy dostupné na stránkách samosprávy budou obsahovat i údaje o hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu jejich účasti. Veškeré podklady jednání zveřejníme v dostatečném časovém předstihu. Body jednání budou dostatečně konkrétní, každý s odkazem na důvodovou zprávu, případovou studii nebo téma, kterým se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.). Budeme prosazovat zastoupení odborné veřejnosti i klíčových místních organizací a spolků v komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.

 

3. Průhledné hospodaření s majetkem

Zabráníme nevýhodným prodejům, o kterých se veřejnost dozví, až když už je pozdě.

Přehled veškerého majetku zveřejníme na stránkách obce včetně jeho popisu a využití. O případném prodeji majetku a způsobu prodeje budeme informovat s předstihem a nikoli pouhým “vyvěšením na úřední desku”, ale s maximálním využitím různých informačních kanálů (např. pomocí regionálních médií, TV a rozhlasových stanic, radničních novin, sociálních sítí…). Budeme vždy preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů.

 

4. Vyrovnaný rozpočet

Rozpočty v našem podání budou hospodárné, odůvodněné a informace o nich široce přístupné.

Rozpočet vždy srozumitelně zdůvodníme. Zveřejníme závěrečné účty i zprávy o přezkoumání hospodaření. S předstihem informujeme o plánovaných větších investicích. Vytvoříme rezervu pro nenadálé situace. Schodkové rozpočty budeme vytvářet jen v případě významných finančně náročných investic. Dlouhodobě musí být rozpočet vyrovnaný. Připravíme a zveřejníme plán snižování nákladů na chod úřadu i případného oddlužení. O hospodaření s majetkem budeme informovat formou rozklikávacích rozpočtů s údaji o průběžném čerpání i odkazy na registr smluv. Data si bude kdokoli moci stáhnout k dalšímu využití.

 

5. Veřejné zakázky

Transparentním řízením přilákáme více zájemců. Snížíme ceny a zvýšíme kvalitu.

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem zveřejníme i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů a nestane se, že se přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět.

Zadávat zakázky přímo bez soutěže budeme pouze výjimečně. Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů uskutečníme formou internetové aukce. Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy i ve Věstníku veřejných zakázek.

Nebudeme zakázky zveřejňovat v období svátků a prázdnin, nebudeme používat co nejkratší lhůty pro podání nabídek. Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících.

Zadávací řízení budeme administrovat především v rámci příslušných odborů radnic a podle jasných a veřejně dostupných pravidel, která vymezují osobní odpovědnost.

Soutěžit umožníme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky.

Závaznými standardy snížíme rizika manipulovaných soutěží.

Budeme dbát na kvalitu projektové dokumentace.

Odkaz na profil zadavatele zveřejníme na stránce povinně zveřejňovaných informací.

Ve smlouvách si pojistíme, že obec nebude platit dodatečné náklady.

 

6. Granty a dotace

Průhledným dotačním procesem pozitivně ovlivníme počet a kvalitu zájemců, zabráníme “malým domů” a zajistíme rovný přístup ke všem žadatelům.

Informace o dotacích budeme publikovat uživatelsky dostupně. Zveřejníme údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích. Veškeré výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme.

 

7. Transparentní společnosti

Zajistíme, aby společnosti samospráv ovládali odborníci, ne politici. Znemožníme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku.

Stejná pravidla pro zveřejňování jako pro obec se musejí vztahovat na obcí zřizované organizace, obecní příspěvkové organizace a obchodní organizace, které obec ovládá. Budeme trvat na tom, aby se společnosti řídily pravidly pro transparentní organizace.

Stanovíme závazná pravidla pro nominace i odměňování osob pověřených k výkonu činností v orgánech společností. V řídících orgánech nebudou figurovat politici. Změny stanov společností umožníme pouze zastupitelstvem. Omezíme možnost zakládání dceřiných společností i kupování dalších.

 

8. Územní plán

Umožníme občanům prosazovat právo na kvalitní životní prostředí i ovlivňovat podobu okolí svého domova.

V minulém období jsme dodrželi slovo a např. v Praze zveřejnili návrhy územního plánu. Návrhy rozvoje plánů, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat tak, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovali participaci občanů.

 

9. Účast na rozhodování

Zvýšíme sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí, získáme zpětnou vazbu a budeme hledat konsenzuální řešení.

Podpoříme zapojování občanů do rozhodování. Připravíme participativní rozpočty a necháme veřejnost skutečně rozhodovat o podobě veřejného prostoru. Budeme iniciovat pravidelná formální i neformální setkání s občany a pečlivě se zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy. Podpoříme místní referenda u sporných otázek s výjimečnou důležitostí a dlouhodobými důsledky. Podpoříme komunikaci mezi sousedícími samosprávami a jejich obyvateli, aby se problémy neřešily izolovaně.

 

10. Radniční média

Otevřeme radniční média a jejich kvalitou podpoříme skutečnou názorovou pluralitu a otevřenou diskuzi v obci.

Radniční noviny, ale i další komunikační kanály samospráv, by měly splňovat základní principy obvyklé pro veřejná média. Zasadíme se o zveřejňování alternativních názorů oproti vedení radnice. Pro vydávání a tvorbu obsahu médií přijmeme vnitřní pravidla (Statut novin a etický kodex), která zaručují kontrolu tvorby obsahu pomocí redakční rady, přístup zastupitelů do médií včetně opozičních, stanovují konečnou odpovědnost za obsah médií a vylučují z rozhodování o obsahu exekutivu.

 

11. Nekalé jednání a střet zájmů

Zmenšíme rizika, že zastupitelé a úředníci budou jednat k vlastnímu a nikoli veřejnému prospěchu.

Umožníme anonymní oznamování nekalého jednání na radnici. Prosadíme etické kodexy pro zastupitele i úředníky upravující nad rámec zákona pravidla pro střet zájmů i poskytování informací.

 

12. Svobodný software a formáty

Zajistíme přechod úřadů na svobodný software, kdekoliv je to možné. Svobodný software bude rozšířen i do škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných obcí.

V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Přesto řada úřadů utrácí obrovské peníze za komerční programy. Kromě toho, že je svobodný software dostupný zdarma, lze také studovat jeho zdrojový kód, takže do programu nelze schovat zlomyslné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace („losovačka“ u veřejných zakázek). Svobodný software má také výhody při vyučování, a proto podporujeme jeho rozšíření do škol. Pro dlouhodobou úsporu nákladů se zavazujeme používat svobodný software všude tam, kde je to možné.