Piráti Havířov

V Havířově jsme pro komunální volby sestavili kandidátní listinu ve spolupráci s havířovskými osobnostmi, zkušenými odborníky a aktivními občany, kterým je pirátská politika blízká. Politika, která hájí zájmy občanů a jejich svobody, prosazuje transparentní nakládání s veřejnými prostředky a participaci občanů při rozhodování o věcech veřejných. Sešla se tak různorodá skupina lidí, která má společný cíl a přitom jednotliví kandidáti přinášejí pestrou nabídku inovativních návrhů ve svých profesních či zájmových oblastech. Díky tomu vznikl program, jenž se zabývá důležitými aspekty života ve městě.

 

Hlavním bodem našeho volebního programu je Otevřená radnice, kde je obsaženo pirátské desatero, které klade požadavky na poskytování kvalitních informací, včetně otevřených dat, transparentní hospodaření města a městských organizací, zapojování občanů při řešení veřejných záležitostí atd. Aby se člověk mohl správně rozhodovat, potřebuje informace. Mnohé informace se však dnes paradoxně špatně získávají. I přes rozvinuté informační a komunikační technologie se stále potýkáme s neochotou, neznalostí či nezájmem informace poskytnout.

 

Významnou oblastí v našem programu pro město Havířov je vztah k životnímu prostředí. Díky průmyslovému regionu ale i obecně životu ve velkém městě, chceme věcně přistupovat k problémům s ovzduším, mikroklimatickým podmínkám ve městě a celkovém přístupu občanů města k efektivním společenským trendům a životnímu stylu ohleduplném k životnímu prostředí. Jedním ze základních požadavků je zachování stromů a lesů v celém katastru města alespoň ve stávajícím počtu a omezit kácení stromů na nutné minimum. Zejména v městské zástavbě požadujeme doplnit prvky zadržující dešťovou vodu v místě, ať už jde o retenční nádrže pod parkovišti či zelené střechy rozlehlých budov. Voda, která rychle odtéká může přispět k povodním. Voda, která zůstává v místě, se postupně odpařuje a bezprostřední okolí tak ochlazuje. V neposlední řadě se tématu týká nakládání s odpady, kde kromě důsledného třídění prosazujeme prevenci, tedy samotné předcházení vzniku odpadu.

 

Velký důraz klademe také na veřejné služby v rámci vzdělávání, kultury i sportu. Zasadíme se o dostupnost těchto veřejných služeb a jejich pestrou nabídku pro všechny věkové kategorie obyvatel našeho města, zejména se zaměřením na děti a seniory. Rodičům chceme umožnit svobodnou volbu vzdělávání pro své ratolesti, ať už se jedná o mateřské či základní školy. Zachovat chceme stávající možnosti pro seniory v rámci Akademie III. věku a rozšířit je o jednorázové semináře a kurzy dle aktuálních potřeb a požadavků. Velkou pozornost pak chceme věnovat kultuře a sportu, kde chceme zohlednit i podporu méně žádaným odvětvím, prosadit pravidla pro transparentní organizace a v neposlední řadě si posvítit na řízení některých městských příspěvkových organizací, s čímž souvisí i požadavek na reorganizaci Městského kulturního střediska. Zdravotní a sociální služby chceme udržet na stávající úrovni, kterou považujeme za dobrou a nadále zlepšovat nabídku zejména v rámci ambulantních a terénních služeb. Preferujeme pomoc v místě bydliště před umístěním do pobytových zařízení. Obecně klademe důraz na komunikaci s občany. Chceme, aby veřejné instituce fungovaly transparentně. Naopak soukromí jednotlivce má být chráněno, ovšem stále mějme na paměti, že svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda někoho druhého.


Martin Rédr, Piráti Havířov, lídr kandidátky do komunálních voleb